GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Základní ustanovení

 

               Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Millenium Systems, IČ: 25749820 se sídlem Křižíkova 52/48c 1860 00 Praha 8 (dále jen: „správce“).

 

Správce, kontaktní údaje:

Millenium Systems, s.r.o.

Mgr. Martin Komůrka

Křižíkova 52/48c 1860 00 Praha 8

m.komurka@milleniumsystems.cz

+420 608 777 000

 

               Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

               Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

               Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, či na základě uzavřené smlouvy či kontraktu anebo na základě registrace do  e- shopu na adrese www.e-obchodak.cz anebo registrací na webové prezentaci na stránkách www.milleniumsystems.cz.

              

               Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a ostatní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

•             plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 

Účelem zpracování osobních údajů je

•             vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

•             zasílání obchodních nabídek na základě Vašich poptávek.

 

               Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

                                                                            

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

•             po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto  smluvních vztahů a dále po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu.

•             po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle  15 let, jsou-li osobní  údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

•             podílející se na dodání zboží / služeb (přepravce DPD, PPL, GEIS, Česká Poš ta, GLS, DHL a další přepravní firmy podle povahy zasílaného zboží) / realizaci plateb účetní firma(y) a auditoři na základě smlouvy,

•             zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

•             zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek.

 

               Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 

 

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

•             právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

•             právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

•             právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

•             právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

•             právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

•             právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. Základní ustanovení těchto podmínek.

 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

               Správce  prohlašuje,  že  přijal  veškerá  vhodná  technická  a  organizační  opatření k  zabezpečení osobních údajů.

               Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména dvouúrovňovým zabezpečením hesly s pravidelnou změnou, šifrováním, antivirovými programy, zálohou na externím zabezpečeném disku uloženém v uzamčeném prostoru, uzamčeným prostorem pro archivaci dat v listinné podobě.

               Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

 

               Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

         S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

                              Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaší emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018

V Praze dne 24. 5. 2018

Za účelem poskytnutí nejlepších zkušeností z našich stránek a pro správné fungování e-shopu, tato stránka používá cookies. 

Souhlasím