Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.milleniumsystems.cz , potažmo na www.e-obchodak.cz a upravují vztah mezi prodávajícím – společností Millenium Systems, s.r.o., se sídlem Křižíkova 52/48, 186 00 Praha 8, IČ 25749820, zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66806 (dále jen „prodávající“) a kupujícím.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámil a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím Více o prodávajícím naleznete v sekci Kontakt. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonen o obchodních korporacích - č. 90/2012 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Kupující – Spotřebitel

Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Dodavatel/ Prodávající/ Provozovatel

Dodavatelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to osoba, která přímo nebo prostřednictvím třetích osob dodá spotřebiteli výrobky.

Kupující – nespotřebitel (podnikatel/obchodní společnost)

Kupujícím se v tomto případě rozumí podnikatel či firma, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a zákonen o obchodních korporacích - č. 90/2012 Sb.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Jako závazné potvrzení však není zaslání automaticky generovaného informačního e-mailu e-shopem s předmětem "Informace k objednávce č. xxxxxx", ale následný e-mail s předmětem "Potvrzení přijetí objednávky č. xxxxxx", který je opatřen Digitálním podpisem od "Martin Komůrka, Millenium Systems s.r.o." Až od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Internetový obchod

Elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby spotřebitelům.

Smlouva uzavírána prostřednictvím internetu

Smlouva, pro jejíž uzavření smlouvy byl použit prostředek komunikace na dálku (internet), který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Při použití internetu musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu nutných náležitostí podle obecných právních předpisů. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně osob, zejména nezletilých nebo spotřebitelů.

Objednávka

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu v objednávce uváděli přesné a pravdivé údaje. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Pokud dojde mezi závazným potvrzením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny v uvedeném závazném potvrzení.

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

5. V případě nemožnosti plnění potvrzené objednávky ze strany prodávajícího (např. zboží se již nedodává, nevyrábí, není možné dodat za původní cenu atd.), je prodávající od uzavřené kupní smlouvy oprávněn odstoupit. V takovém případě bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy uvedeným způsobem, prodávající tuto skutečnost oznámí kupujícímu bez zbytečného odkladu.

6. Uvedené ceny jsou konečné a jsou uvedeny včetně příslušné sazby DPH a platí jen při objednávce učiněné prostřednictvím těchto www stránek: www.e-obchodak.cz. Při objednávce uzavřené po telefonu, e-mailu, faxu nebo při osobním jednání bude účtována: základní cena dle platného ceníku Millenium Systems, s.r.o.; cena podle uzavřené rámcové kupní smlouvy; nebo cena smluvní.

7. Na objednávky do 20.000,- Kč s DPH se nevztahují případné s kupujícím individuálně sjednané slevy, pokud si objedná zboží zde na e-shopu (jedná se o stálé zákazníky, kteří s námi mají uzavřený kontrakt)

8. Jsme plátci DPH

9. Upozorňujeme, že informace o zboží a službách na stránkách tohoto internetového obchodu jsou přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné či technické nepřesnosti. Mohou se také kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Nicméně se tímto nijak nezbavujeme své povinnosti řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a služeb.

10. Veškeré objednávky je možné vyřídit pouze v rámci České republiky a firmám s českým IČ.

Platební podmínky

Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností

a/ na dobírku

b/ zálohovou fakturou

c/ hotově při osobním odběru

d/ převodem na účet prodávajícího č. 153983984 / 0300 V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet. U stálých odběratelů je možné domluvit platbu se splatností až 60 dní. Pokud je zboží placeno převodem, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v takovém termínu, aby byla částka připsána na účet prodávajícího nejpozději 10. den po zadání objednávky. Po tomto termínu bude na objednávku pohlíženo jako na neplatnou. Při zadávání platby používejte jako variabilní symbol číslo objednávky.

Obrázky

Obrázky u produktů jsou pouze ilustrativní a jsou na e-shop vkládány hromadně či automatizovaně prostřednictvím dodavatele. Nabídková cena se vztahuje k objednacímu kódu a ne k obrázku. Pokud u objednacího kódu bude špatný obrázek, odběratel obdrží samozřejmě zboží dle objednacího kódu. Odběratel má právo výrobek objednaný podle´obrázku, který není v souladu s objednacím číslem, vrátit bez storno poplatku a to až do 30 dnů od převzetí výrobku. V tomto případě mu budou vráceny veškeré finanční prostředky, které za produkt zaplatil. Odběratel nemá právo dožadovat se produktu za nabízenou cenu, podle obrázku, protože Millenium Systems, s.r.o., jako provozovatel tohoto e-shopu, si vyhrazuje právo na tuto nesrovnalost.

Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v jinak). Dodání zboží je možné prostřednictvím zásilky PPL nebo vlastní rozvoz prodávajícího.

Termíny dodání:

Termín dodání po námi zpracované a potvrzené objednávce se liší podle druhu objednaného zboží. Termín montáže bude domluven individuálně.

 

Ceny dopravného a balného

Ceny jsou uvedeny na http://www.e-obchodak.cz/page/doprava_-platba/3 a nebo http://www.e-obchodak.cz v záložce "Ceny doprava, platba".

Expediční poplatky jsou obsaženy v poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Místo doručení objednaného zboží je omezeno pouze na ČR, dodání zboží do zahraničí není možné. V zásilce obdržíte doklad o koupi zboží a český návod, pokud to charakter zboží vyžaduje. U nebezpečného zboží jsou v zásilce obsaženy také bezpečnostní listy. Návody k použití a bezpečnostní listy jsou k dispozici také na internetových stránkách prodávajícího www.milleniumsystems.cz/beli

 

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního dokladu.

Spotřebitel může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou. V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele. 

 

Poptávka

Pro vytvoření poptávky je potřeba si zboží vložit do nákupního košíku a odeslat jako běžnou objednávku s tím, že do pole "Poznámka" vložíte text "POPTÁVKA". V tuto chvíli se bude jednat o poptávku a zboží Vám nebude odesláno, i když Vám eshop automaticky odpoví "děkujeme za objednávku". Během jednoho či dvou pracovních dnů Vám od nás dorazí na zboží Nabídka, a budeme čekat na Vaší reakci, zdali zboží za speciálních podmínek objednáte či nikoli. Nabídky zasíláme u poptávek přesahující částku 30.000,- Kč bez DPH.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - Spotřebitele, právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat na korespondenční adresu (viz kontakty) nebo na adresu elektronické pošty (viz kontakty).

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. bylo zboží zničeno nebo částečně spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

V případě odstoupení od smlouvy, ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:


o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží či nabízených služeb v případě, že zboží či službu již není možné dodat ani nahradit nebo pokud se jeho cena změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas s evidencí osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 7. 12. 2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Cookie

Náš e-shop používá cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Při používání našeho e-shopu souhlasíte s použitím cookies.

Reklamační řád

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek internetových obchodů www.milleniumsystems.cz a www.e-obchodak.cz

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Millenium Systems, s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Zvláštní záruční list prodávající nevystavuje, jako záruční list slouží dodací list. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem daňového dokladu, dodacího listu nebo přepravní soupisky. V případech, že je to možné, doporučujeme uplatnit reklamaci přímo u příslušného záručního servisu. Vyřízení reklamace se tímto výrazně urychlí.

Záruční podmínky a uplatnění reklamace – kupující spotřebitel

Na veškeré zboží se vztahuje záruka v délce 24 měsíců, není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak. Např. u měřidel, jako jsou např. posuvky, úchylkoměry, momentové klíče atd. je záruka stanovena z povahy zboží na 12 měsíců. U akvárií upravovaných podle individuálních požadavků kupujícího je záruční doba 6 měsíců, není-li dohodnuto v kupní smlouvě jinak (obvykle 60 měsíců). Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Prodávající může poskytnout rozšířenou záruku na zboží. V takovém případě její podmínky a rozsah stanoví v záručním nebo dodacím listě. Kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího nebo příslušného záručního servisu. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat veškerého příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím doporučuje prodávající předložit záruční list a dodací list, případně také originální záruční list výrobce k urychlení reklamačního řízení. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Kupující při uplatnění záruky má: - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Záruční podmínky a uplatnění reklamace – kupující podnikatel

Na veškeré zboží se vztahuje záruka v délce 24 měsíců. Např. u měřidel, jako jsou např. posuvky, úchylkoměry, momentové klíče atd. je záruka stanovena z povahy zboží na 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Prodávající může poskytnout rozšířenou záruku na zboží. V takovém případě její podmínky a rozsah stanoví v záručním nebo dodacím listě. Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil, nejpozději však do 3 dnů od jejího zjištění firmě Millenium Systems, s.r.o. Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího nebo příslušného záručního servisu. Doporučujeme zboží k reklamaci dodat včetně veškerého příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Pokud byl vydán, musí být se zbožím předložen záruční list a dodací list, případně také originální záruční list výrobce k urychlení reklamačního řízení. Podstatné porušení smlouvy Pokud má zboží vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se porušení smlouvy podstatným způsobem. V takovém případě může kupující: požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, dožadovat se odstranění právních vad požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy Volbu mezi shora uvedenými nároky má kupující podnikatel jen pokud ji provede ve svém oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 24 hodin po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit. Jestliže kupující neprovede svoji volbu včas, tj. ve lhůtě shora uvedené, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy. Nepodstatné porušení smlouvy Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady ( vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy.  V tomto případě může kupující podnikatel požadovat odstranění vad nebo slevu z kupní ceny. Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady může zaniknout, pokud: Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje). Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje). Výrobek byl poškozen působením živlů. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje). Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN. Výrobek byl poškozen běžným opotřebením způsobeným obvyklým užíváním  Rozpor s kupní smlouvou V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Za účelem poskytnutí nejlepších zkušeností z našich stránek a pro správné fungování e-shopu, tato stránka používá cookies. 

Souhlasím